10% korting op onze Top 10's!
Pas code: TOP-10 toe in de winkelwagen bij 'Heb je een waardebon?'

10% korting op onze Top 10's
Pas code: TOP-10 toe in de winkelwagen bij 'Heb je een waardebon?'

Actievoorwaarden Online Kleuradvies

1. Algemeen

1.1.
Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘online Histor Kleuradvies-actie’ (hierna: het “Advies”). 
1.2. Het Advies wordt georganiseerd door PPG, gevestigd te Amsterdam aan de Oceanenweg 2 (hierna: de “Organisator”) in samenwerking met Verfwinkel.nl B.V., te Helmond aan de Varenschut 13 (hierna: “Verfwinkel”). 
1.3. Door deel te nemen aan het Advies gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. Advies

2.1.
Het Advies duurt circa 45 minuten.
2.2. Heb je je tussen 11 en 18 september 2023 geregistreerd via een Facebook of Instagram advertentie, dan kun je je inschrijven voor een Advies via de link in de mail.
2.3. De deelnemer kan als volgt deelnemen aan het Advies: 

  • Meld je aan via de aanmeldlink in de mail van Verfwinkel verzonden op 21 september.
  • Op de website kan de gewenste tijdslot worden geselecteerd en kunnen de gegevens worden ingevoerd.
  • Per persoon kan je je één keer inschrijven voor een tijdslot.
  • Deelnemers maken kans op een online kleuradvies t.w.v. €100.
  • De deelnemer ontvangt per email een bevestiging van inschrijving.
  • Deelnemers die niet meer kunnen inschrijven op een tijdslot, kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst.

3. Voorwaarden

3.1. Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland kan deelnemen aan het Advies. 
3.2. Deelname aan het Advies is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
3.3. Deelname aan het Advies is uitgesloten voor medewerkers van Organisator en Verfwinkel, en eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van het Advies. 
3.4. Deelname aan het Advies is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet en telefonie zijn voor rekening van de deelnemer. 
3.5. Per deelnemer kan je je één keer inschrijven voor een tijdslot.
3.6. De deelnemer ontvangt na succesvol inschrijven op een tijdslot een bevestigingsmail. Daarvoor wordt het mailadres gebruikt dat de deelnemer heeft ingevoerd. 
3.7. Annuleert een deelnemer de afspraak? Dan wordt een nieuwe deelnemer bepaald aan de hand van de wachtlijst en gelden dezelfde voorwaarden.

4. Het advies

4.1. De deelnemers aan de actie ontvangen een advies t.w.v. €100.
4.2. Het Advies is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. 
4.3. Alleen deelnemers die gedurende de Actieperiode op juiste wijze hebben deelgenomen aan de Actie in overeenstemming met deze Actievoorwaarden en aan wiens deelname een bevestigingsmail is verbonden, hebben recht op de door hen ingeschreven advies. 
4.4. De Organisator is gerechtigd om in plaats van de in dit artikel beschreven advies naar eigen inzicht andere, gelijkwaardige of gelijksoortige adviezen uit te reiken.

5. Persoonsgegevens

5.1. De deelnemer kan worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens (zoals NAWTE-gegevens) te verstrekken om te kunnen deelnemen aan het Advies. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte persoonsgegevens juist, actueel en volledig zijn. 
5.2. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van het Advies, tenzij anderszins is aangegeven of de deelnemer toestemming geeft voor andere doeleinden. 
5.3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anderszins is aangegeven of indien noodzakelijk voor het uitvoeren van het Advies. 
5.4. Deelnemer geeft bij deelname aan het Advies toestemming aan de Organisator en Verfwinkel om de door hem verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals nieuwsbrief uitingen).
5.5. In aanvulling op het bepaalde in dit artikel worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Deelname aan het Advies is voor eigen risico en rekening van de deelnemer. 
6.2. De Organisator, Verfwinkel of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit of verband houdende met het Advies. 
6.3. In geval van enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Organisator, Verfwinkel of hun toeleveranciers, zal deze aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,-- (zegge: honderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 
6.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) de Organisator, Verfwinkel of hun toeleveranciers.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het advies (waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten op gebruikte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen) berusten bij de Organisator, Verfwinkel of hun licentiegevers. 
7.2. Niets uit of met betrekking tot dit Advies mag op enige wijze worden verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Verfwinkel.

8. Contact en klachten

8.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot het Advies kunnen per e-mail worden gericht aan stylistendagen@gmail.com.

9. Diversen 

9.1. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling de Actie of deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of zonder opgaaf van reden de Actie tussentijds stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. De Organisator zal de deelnemer via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen en/of stopzettingen. 
9.2. De Organisator is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande mededeling deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie [indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke bepaling], zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. 
9.3. Indien één of meerdere bepalingen deze Actievoorwaarden op enige wijze nietig worden verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Actievoorwaarden onverminderd van kracht. De Organisator zal de nietige, vernietigde of nietrechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling waarvan de inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige bepaling. 
9.4. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de Organisator. 
9.5. Deze Actievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de beginselen van internationaal privaatrecht. 
9.6. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met de Actie of deze Actievoorwaarden, hoe ook genaamd, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem. 


Voor het laatst gewijzigd op 20 september 2023.